اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «علوم انسانی»

حقوق

زبان و ادبیات فارسی

منیژه فلاحی

منیژه فلاحی

استادیار

رضا فهیمی

رضا فهیمی

استادیار

علوم انسانی