کارکنان آموزش دانشکده

جهت تماس با کارکنان محترم آموزش دانشکده ابتدا با شماره های دانشگاه تماس بگیرید

شماره های تماس با دانشگاه: ۷-۰۸۶۴۲۴۳۳۳۴۳

نام و نام خانوادگی سمت داخلی خط مستقیم
آقای کاردان

رییس اداره

آموزش

۲۶۸ ۴۲۴۳۳۰۱۱
خانم حسنی

آموزش مقطع دکتری تخصصی

کلیه رشته ها

۲۵۴ ۴۲۴۳۳۰۳۴
آقای طاووسی

آموزش حقوق جزا و خصوصی و حسابداری ومدیریت دولتی مقطع ارشد

۲۶۹  
خانم فدایی

آموزش کارشناسی مدیریت-روان شناسی وحقوق

 

۲۶۹  
خانم صادقی

آموزش ارشد روانشناسی بالینی-روان شناسی تربیتی

و روانشناسی عمومی و زبان مقطع ارشد

۲۶۳  
خانم نرجسی

آموزش مدیریت اجرایی-مدیریت آموزشی

و مدیریت بازرگانی و صنعتی مقطع ارشد

۲۶۶  
خانم قادری

آموزش مقطع

کاردانی و کارشناسی حسابداری

۲۶۵  

خانم محلوجی و

خانم امینی فرد

بایگانی آموزش ۲۶۴