کارکنان آموزش دانشکده

جهت تماس با کارکنان محترم آموزش دانشکده ابتدا با شماره های دانشگاه تماس بگیرید

شماره های تماس با دانشگاه: ۷-۰۸۶۴۲۴۳۳۳۴۳

نام و نام خانوادگی سمت داخلی خط مستقیم
آقای کاردان

رییس اداره

آموزش

۲۶۸  
خانم احمدنژاد

آموزش مقطع دکتری تخصصی

کلیه رشته ها

۲۵۴ ۴۲۴۳۳۰۳۴
آقای طاووسی

آموزش حقوق جزا و خصوصی و مدیریت دولتی مقطع ارشد

۲۶۹  
خانم حسنی

آموزش ارشد روانشناسی تربیتی

و ادبیات فارسی

و مدیریت آموزشی و حسابداری مقطع ارشد

۲۷۲  
خانم صادقی

آموزش ارشد روانشناسی بالینی

و روانشناسی عمومی و زبان مقطع ارشد

۲۶۳  
خانم نرجسی

آموزش مدیریت اجرایی

و مدیریت بازرگانی و صنعتی مقطع ارشد

۲۶۶  
خانم قادری

آموزش مقطع

کاردانی و کارشناسی حسابداری

۲۶۵  

خانم محلوجی و

خانم امینی فرد

بایگانی آموزش ۲۶۴  
خانم فدایی آموزش کارشناسی مدیریت و روان شناسی و حقوق ۲۶۹