کارکنان آموزش دانشکده

جهت تماس با کارکنان محترم آموزش دانشکده ابتدا با شماره های دانشگاه تماس بگیرید

شماره های تماس با دانشگاه: ۷-۰۸۶۴۲۴۳۳۳۴۳

نام و نام خانوادگی سمت داخلی خط مستقیم
آقای طاووسی

رییس اداره

آموزش

۲۶۸ ۴۲۴۳۳۰۱۱
خانم حسنی

آموزش مقطع دکتری تخصصی

کلیه رشته ها

۲۵۴ ۴۲۴۳۳۰۳۴
آقای آمینون

آموزش کارشناسی حقوق وآموزش رشته های کشاورزی

۲۶۹  
خانم فدایی

آموزش کارشناسی مدیریت-روان شناسی

وکارشناسی ارشد حقوق

۲۶۹  
خانم صادقی

آموزش ارشد روانشناسی بالینی-روان شناسی تربیتی

و روانشناسی عمومی و زبان وحسابداری

۲۶۳  
خانم نرجسی

آموزش مدیریت اجرایی-مدیریت آموزشی

و مدیریت بازرگانی و صنعتی ومدیریت دولتی مقطع ارشد

۲۶۶  
خانم قادری

آموزش مقطع

کاردانی و کارشناسی حسابداری

۲۶۵  

خانم محلوجی و

خانم امینی فرد

بایگانی آموزش ۲۶۴