ریاست

 

ریاست دانشکده:


دکتر محمد شریف مقدسی

استادیار

 

msharif@iau-saveh.ac.ir

 

تلفن تماس: ۴۲۴۳۳۰۳۳ - ۰۸۶