ریاست

 

ریاست دانشکده:


دکتر احسان ساده

استادیار

دکتری تخصصی مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)

ایمیل: e.sadeh@yahoo.com

 

تلفن تماس: ۴۲۴۳۳۰۳۳ - ۰۸۶