کارکنان اداره پژوهش دانشکده

 
نام و نام خانوادگی سمت خط مستقیم
ابراهیم حسینی مدیر پژوهش دانشکده ۰۸۶-۴۲۴۳۳۰۱۰
علی حسنی زاده کارشناس پژوهش ۰۸۶-۴۲۴۳۳۰۱۰