کارکنان اداره پژوهش دانشکده

 
نام و نام خانوادگی سمت خط مستقیم
بهزاد صناعی رییس اداره پژوهش دانشکده ۰۸۶-۴۲۴۳۳۰۱۰
مهدی برهمند کارشناس پژوهش ۰۸۶-۴۲۴۳۳۰۱۰
مهدیه سنماری کارشناس پژوهش ۰۸۶-۴۲۴۳۰۱۰