منابع آزمون جامع


منابع آزمون جامع رشته روان شناسی تربیتی (زمان برگزاری ازمون کتبی پنجشنبه ۰۴/‏۰۳/‏۹۶ ساعت ۸/۳۰ صبح‬ و ازمون شفاهی روز پنجشنبه ۲۲/‏۴/‏۹۶‬ ساعت ۳۰/‏۸‬ صبح می باشد

۱- روش تحقیق و مقاله نویسی ۱- روش تحقیق دکتر اسماعیل بیابانگرد -نشر روان، ۲- راهنمای نگارش و نشر مقاله علمی دکتر احمد علیپور و دکتر اکبر رضایی - نشر ارجمند

۲- روانشناسی رشد: ۱- روانشناسی رشد و تحول انسان پاپالیا نویسنده: دایان ای پاپالیا، ۲- نظریه های رشد ویلیام کرین

۳- روان شناسی تربیتی کتاب روانشناسی پرورشی: روانشناسی یادگیری و آموزش نویسنده: دکتر علی اکبر سیف و کتاب روانشناسی تربیتی نویسنده: دکتر پروین کدیور

۴- روان شناسی یادگیری کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری نویسنده: هرگنهان و السون و کتاب روانشناسی یادگیری از نظریه تا عمل نویسنده: دکتر کدیور

۵- مسایل روانسنجی


منابع آزمون جامع رشته روان شناسی عمومی (زمان برگزاری ازمون کتبی پنجشنبه ۰۴/‏۰۳/‏۹۶‬ ساعت ۸/۳۰ صبح و ازمون شفاهی روز پنجشنبه ۲۲/‏۴/‏۹۶‬ ساعت ۳۰/‏۸‬ صبح می باشد)

۱- روش تحقیق و مقاله نویسی: ۱- روش تحقیق دکتر اسماعیل بیابانگرد -نشر روان، ۲- راهنمای نگارش و نشر مقاله علمی دکتر احمد علیپور و دکتر اکبر رضایی - نشر ارجمند

۲- یادگیری کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری نویسنده: هرگنهان و السون و کتاب روانشناسی یادگیری از نظریه تا عمل نویسنده: دکتر کدیور
۳- روان شناسی اجتماعی: روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی
۴- روان شناسی رشد با تاکید برکودکان استثنایی: ۱-
روانشناسی رشد و تحول انسان پاپالیا نویسنده: دایان ای پاپالیا، ۲- نظریه های رشد ویلیام کرین

۵- آسیب شناسی روانی با توجه به مسایل خاص فرهنگ ایران: ۱- خلاصه روانشناسی کاپلان و سادوک مترجم: فرزین رضاعی - نشر ارجمند، ۲- آسیب شناسی روانی بارلو-ترجمه مهرداد فیروزبخت -نشر رسا


منابع آزمون جامع رشته ادبیات فارسی (زمان برگزاری ازمون کتبی چهارشنبه ۲۸/‏۰۴/‏۹۶ ساعت ۹ صبح و ازمون شفاهی‬ همانروز بعد از ظهر برگزار می گردد

۱- نثر فارسی (نفثه المصدور)

۲- نظم فارسی (دفتر سوم مثنوی،

۳- نظم فارسی (۵۰ غزل نخست حافظ)

۴- کلیات (معانی و بیان دکتر شمیسا)

۵- عربی (جزئ ۳۰ قران، غزل ملمع سعدی، کلمات قصار امام علی (ع) از ترجمه سید جعفر شهیدی شامل تمامی کلمات قصار شماره های ۱۸-۳۴-۳۶-۴۶-۵۲-۵۴-۵۵-۵۷-۶۸-۷۱-۸۱-۸۷-۹۲-۱۰۷-

۱۱۳-۱۲۹-۱۳۴-۱۳۹-۱۴۲-۱۴۶-

۱۴۸-۱۴۹-۱۵۳-۱۹-۱۶۱-۱۶۳-۱۷۲

-۱۷۶-۲۰۵-۲۱۲-۲۱۶-۲۱۷-

۲۲۷-۲۳۷-۲۵۰-۲۵۵-۲۵۶-۲۶۳-۲۷۹

-۲۹۵-۳۰۱-۳۲۰-۳۲۴-۳۴۰-۳۶۵-۳۶۶-۳۸۶-۳۹۲-۴۰۰-۴۰۶-۴۰۸-

۴۱۳-۴۲۴-۴۲۳-۴۳۱-۴۳۸-۴۵۷-۴۶۱-۴۷۱-۴۷۴-۴۷۷-۴۸۰ و قصیده فرزدق در مدح امام سجادمنابع آزمون جامع رشته حقوق خصوصی (زمان برگزاری ازمون کتبی روز چها رشنبه ۳/‏۳/‏۹۶‬ ساعت ۸/۳۰ صبح)

۱- حقوق مدنی: (کتاب آثار قرار دادها دکتر شهیدی - آثار قراردادها دکتر کاتوزیان)

۲- حقوق تجارت: (کتاب بحث اسناد, و شرکت ها دکتر اسکینی)

۳- فقه و اصول: (کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی محمد باقر ایروانی جلد سوم - کتابهای قضا، شهادات، لفظه و ارث، الموجز فی اصول الفقه ایت اله جعفر سبحانی مقصد اول اوامر. مقصد دوم نواحی و مقصد سوم مفاهیم تا اول عام و خاص)

۴- متون حقوقی: (کتاب متون حقوقی ۱ دکتر شیروی تا صفحه ۱۰۰)منابع آزمون جامع رشته حقوق کیفری (زمان برگزاری ازمون کتبی روز پنجشنبه ۴/‏۳/‏۹۶ ساعت ۸/۳۰ صبح)

۱- حقوق جزای عمومی و اختصاصی: (کتاب حقوق جزای عمومی دکتر میرخلیلی انتشارات جامعه المصطفی و کتاب جرایم علیه اشخاص (جلد اول دوره جزای اختصاصی) دکتر میرمحمد صادقی)

۲- جرم شناسی: (کتاب جرم شناسی مفاهیم کلیدی ترجمه دکتر میرخلیلی انتشارات بهنامی)

۳- فقه و اصول: (کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی آقای محمدباقر ایروانی جلد سوم، کتابهای قضا، شهادات حدود قصاص و دیات، الموجز فی اصول الفقه ایت اله جعفر سبحانی مقصد ۶ حجج و امارات. مقصد ۷ اصول عملیه تا اول استصحاب)

۴- متون حقوقی: ( کتاب criminology key concep

منابع آزمون جامع رشته مدیریت بازرگانی ( زمان برگزاری ازمون کتبی روز پنجشنبه‬ مورخ ۰۴/‏۰۳/‏۹۶‬ ساعت ۸/۳۰ صبح و ازمون شفاهی روز پنجشنبه ۲۲/‏۴/‏۹۶ ساعت ۳۰/‏۸‬ صبح می باشد.


۱- بازاریابی بین المللی پیشرفته (کتاب بازاریابی جهانی تالیف وارن جی کیگان و مایک سی گرین مترجمین دکتر عبدالحمید ابراهیمی و دکتر هرمز مهرانی، کتاب مدیریت بازاریابی جهانی تالیف ماساکی کوتابه و کریستین هلسن مترجمین دکتر حسین نوروزی و مهدی مهذبی)


۲- تحقیقات بازاریابی پیشرفته (کتاب تحقیقات بازاریابی تالیف دکتر زهره دهدشتی شاهرخ و دکتر منیژه بحرینی زاده، کتاب تحقیقات بازاریابی نگرشی کاربردی تالیف دکتر داور ونوس، دکتر بدالحمید ابراهیمی و دکتر احمد روستا)

۳- رفتار مصرف کننده پیشرفته (تالیف جان موون و میشل مینور مترجم دکتر کامبیز حیدر زاده)

۴- نقد و بررسی نظریهای سازمان مدیریت
(کتاب رویکردهای سازمان و رفتار سازمانی تالیف: دکتر علیرضا امیرکبیری نشر نگاه دانش)

منابع آزمون جامع رشته مدیریت صنعتی (زمان برگزاری ازمون کتبی روز پنجشنبه مورخ ۰۴/‏۰۳/‏۹۶‬ ساعت ۸/۳۰ صبح و ازمون شفاهی روز پنجشنبه ۲۲/‏۴/‏۹۶‬ ساعت ۳۰/‏۸‬ می باشد)
۱- طراحی سیستمهای صنعتی پیشرفته تولید و عملیات

۲- مفاهیم جدید سیستم های نگهداری موجودی پیشرفته

۳- تجزیه و تحلیل مدلهای کمی در تصمیم گیری مدیریت

۴- نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت
(کتاب رویکردهای سازمان و رفتار سازمانی تالیف: دکتر علیرضا امیرکبیری نشر نگاه دانش)


منابع آزمون جامع رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی (زمان برگزاری ازمون کتبی روز پنجشنبه مورخ ۰۴/‏۰۳/‏۹۶‬ ساعت ۸/۳۰ صبح و ازمون شفاهی روز پنجشنبه ۲۲/‏۴/‏۹۶‬ ساعت ۳۰/‏۸‬ می باشد.)


۱- نقد وبررسی نظریه های سازمان و مدیریت (کتاب رویکردهای سازمان و رفتار سازمانی تالیف: دکتر علیرضا امیرکبیری نشر نگاه دانش)

۲- تحلیل رفتاری در سازمانهای اداری (کتاب رویکردهای سازمان و رفتار سازمانی تالیف: دکتر علیرضا امیرکبیری نشر نگاه دانش)

۳- استراتژی های مدیریت منابع انسانی

۴- تحلیل مسایل برنامه ریزی نیروی انسانی

۵- بررسی رابطه فرد در سازمان


منابع آزمون جامع رشته مدیریت دولتی گرایش خط و مشی
(زمان برگزاری ازمون کتبی روز پنجشنبه مورخ ۰۴/‏۰۳/‏۹۶‬ ساعت ۸/۳۰ صبح و ازمون شفاهی روز پنجشنبه ۲۲/‏۴/‏۹۶‬ ساعت ۳۰/‏۸‬ می باشد.)

۱- نقد و برسی نظریه های سازمان و مدیریت (کتاب رویکردهای سازمان و رفتار سازمانی تالیف: دکتر علیرضا امیرکبیری نشر نگاه دانش)

۲- تحلیل رفتاری در سازمان های اداری (کتاب رویکردهای سازمان و رفتار سازمانی تالیف: دکتر علیرضا امیرکبیری نشر نگاه دانش)

۳- تئوریهای خط ومشی گذاری عمومی

۴- مدیریت مسایل عمومی

۵- بوروکراسی و جامعه (اجرا و ارزیابی خط مشی)