منابع آزمون جامع


منابع آزمون جامع رشته روان شناسی تربیتی (زمان برگزاری ازمون کتبی پنجشنبه ۹/‏۰۹/‏۹۶ ساعت ۸/۳۰ صبح‬ و ازمون شفاهی روز پنجشنبه ۹/‏۹/‏۹۶‬ ساعت ۱۴ می‌باشد

۱- روش تحقیق و مقاله نویسی ۱- روش تحقیق دکتر اسماعیل بیابانگرد -نشر روان، ۲- راهنمای نگارش و نشر مقاله علمی دکتر احمد علیپور و دکتر اکبر رضایی - نشر ارجمند

۲- روانشناسی رشد: ۱- روانشناسی رشد و تحول انسان پاپالیا نویسنده: دایان ای پاپالیا، ۲- نظریه‌های رشد ویلیام کرین

۳- روان شناسی تربیتی کتاب روانشناسی پرورشی: روانشناسی یادگیری و آموزش نویسنده: دکتر علی اکبر سیف و کتاب روانشناسی تربیتی نویسنده: دکتر پروین کدیور

۴- روان شناسی یادگیری کتاب مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری نویسنده: هرگنهان و السون و کتاب روانشناسی یادگیری از نظریه تا عمل نویسنده: دکتر کدیور

۵- مسائل روانسنجی


منابع آزمون جامع رشته روان شناسی عمومی (زمان برگزاری ازمون کتبی پنجشنبه ۹/‏۰۹/‏۹۶‬ ساعت ۸/۳۰ صبح و ازمون شفاهی روز پنجشنبه /‏۹۶‬ ساعت ۱۴ می‌باشد)

۱- روش تحقیق و مقاله نویسی: ۱- روش تحقیق دکتر اسماعیل بیابانگرد -نشر روان، ۲- راهنمای نگارش و نشر مقاله علمی دکتر احمد علیپور و دکتر اکبر رضایی - نشر ارجمند

۲- یادگیری کتاب مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری نویسنده: هرگنهان و السون و کتاب روانشناسی یادگیری از نظریه تا عمل نویسنده: دکتر کدیور
۳- روان شناسی اجتماعی: روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی
۴- روان شناسی رشد با تاکید برکودکان استثنایی: ۱-
روانشناسی رشد و تحول انسان پاپالیا نویسنده: دایان ای پاپالیا، ۲- نظریه‌های رشد ویلیام کرین

۵- آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران: ۱- خلاصه روانشناسی کاپلان و سادوک مترجم: فرزین رضاعی - نشر ارجمند، ۲- آسیب شناسی روانی بارلو-ترجمه مهرداد فیروزبخت -نشر رسا


منابع آزمون جامع رشته ادبیات فارسی (زمان برگزاری ازمون کتبی پنج شنبه ۹/‏۰۹/‏۹۶ ساعت ۳۰/‏۸ صبح و ازمون شفاهی‬ همانروز بعد از ظهر ساعت ۳۰/‏۱۳‬ برگزار می‌گردد.)

۱- نثر فارسی

۲- نظم فارسی

۳- نظم عرفانی

۴- کلیات

۵- عربیمنابع آزمون جامع رشته حقوق خصوصی (زمان برگزاری ازمون کتبی روز چها رشنبه ۸/‏۹/‏۹۶‬ ساعت ۸/۳۰ صبح وامتحان شفاهی همان روز ساعت ۳۰/‏۱۳‬ می‌باشد)

۱- حقوق مدنی: (کتاب آثار قرار دادها دکتر شهیدی - آثار قراردادها دکتر کاتوزیان)

۲- حقوق تجارت: (کتاب بحث اسناد, و شرکت‌ها دکتر اسکینی)

۳- فقه و اصول: (کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی محمد باقر ایروانی جلد سوم - کتابهای قضا، شهادات، لفظه و ارث، الموجز فی اصول الفقه ایت اله جعفر سبحانی مقصد اول اوامر. مقصد دوم نواحی و مقصد سوم مفاهیم تا اول عام و خاص)

۴- متون حقوقی: (کتاب متون حقوقی ۱ دکتر شیروی تا صفحه ۱۰۰)منابع آزمون جامع رشته حقوق کیفری (زمان برگزاری ازمون کتبی روز چهارشنبه ۸/‏ ۹ / ‏۹۶ ساعت ۸/۳۰ صبح‬ امتحان شفاهی همان روز ساعت ۳۰/‏۱۳‬ می‌باشد)

۱- حقوق جزای عمومی و اختصاصی: (کتاب حقوق جزای عمومی دکتر میرخلیلی انتشارات جامعه المصطفی و کتاب جرایم علیه اشخاص (جلد اول دوره جزای اختصاصی) دکتر میرمحمد صادقی)

۲- جرم شناسی: (کتاب جرم شناسی مفاهیم کلیدی ترجمه دکتر میرخلیلی انتشارات بهنامی)

۳- فقه و اصول: (کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی آقای محمدباقر ایروانی جلد سوم، کتابهای قضا، شهادات حدود قصاص و دیات، الموجز فی اصول الفقه ایت اله جعفر سبحانی مقصد ۶ حجج و امارات. مقصد ۷ اصول عملیه تا اول استصحاب)

۴- متون حقوقی: ( کتاب criminology key concep

منابع آزمون جامع رشته مدیریت بازرگانی ( زمان برگزاری ازمون کتبی روزچهارشنبه مورخ ۰۸/‏۰۹/‏۹۶‬ ساعت ۸/۳۰ صبح و ازمون شفاهی همان روز ساعت ۱۴ می‌باشد.


۱- بازاریابی بین المللی پیشرفته:

-کتاب بازاریابی جهانی تألیف وارن جی کیگان ومایک سی گرین مرتجمین دکتر ابراهیمی ودکتر مهرانی


۲- تحقیقات بازاریابی پیشرفته:

-کتاب تحقیقات بازاریابی تألیف دکتر زهره دهدشتی شاهرخ ودکتر منیژه بحرینی زاده

-کتاب بازاریابی نگرشی کاربردی تألیف دکتر داور ونوس، دکتر عبدالحمید ابداهیمی ودکتر احمد روستا

۳- تجزیه تحلیل مدل‌های کمی در تصمیم گیری مدیریت:

-مباحث نوین در تحقیق در عملیات تألیف منصور مؤمنی

-تصمیم گیری چند معیاره تألیف محمدجواد اصغرپور


۴- نقد و بررسی نظریهای سازمان مدیریت

-کتاب سازمان ومدیریت تألیف دکتر رضا نجف بیگی

-کتاب نظریه‌های سازمان ومدیریت تألیف دکتر سیدرضا جوادین جلداول ودوم

منابع آزمون جامع رشته مدیریت صنعتی (زمان برگزاری ازمون کتبی روز چهارشنبه مورخ ۰۸/‏۰۹/‏۹۶‬ ساعت ۸/۳۰ صبح و ازمون شفاهی همان روز ساعت ۱۴ می‌باشد)
۱- طراحی سیستم‌های صنعتی پیشرفته تولید و عملیات
-کتاب طراحی سیستم‌های صنعتی تألیف دکتر مهدی بشیری انتشارات دانشگاه شاهد


۲- مفاهیم جدید سیستم‌های نگهداری موجودی پیشرفته
-کتاب برنامه ریزی نگهداری وسیستم کنترل موجودی، فرایند ومدهای پیش بینی، مقدمه‌ای بر PMS تألیف سیدمحمدسیدحسینی

-کتاب اصول برنامه ریزی وکنترل تولید وموجودیها تألیف حاج شیرمحمدی


۳- تجزیه و تحلیل مدل‌های کمی در تصمیم گیری مدیریت
-کتاب مباحث نوین در تحقیق درعملیات تألیف منصور مؤمنی

-کتاب تصمیم گیری چندمعیاره تالیف محمدجواداصغرپور


۴- نقد و بررسی نظریه‌های سازمان و مدیریت
-کتاب سازمان ومدیریت تألیف دکتر رضا نجف بیگی

-کتاب نظریه‌های سازمان ومدیریت تألیف دکتر سیدرضا جوادین جلداول ودوم

منابع آزمون جامع رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی (زمان برگزاری ازمون کتبی روز چهارشنبه مورخ ۰۸/‏۰۹/‏۹۶‬ ساعت ۸/۳۰ صبح و ازمون شفاهی همان روزساعت ۱۴ می‌باشد.)


۱- نقد وبررسی نظریه‌های سازمان و مدیریت:
-کتاب سازمان ومدیریت تألیف دکتر رضانجف بیگی

-کتاب نظریه‌های سازمان ومدیریت تألیف دکتر سیدرضاجوادین جلد اول ودوم


۲- تحلیل رفتاری در سازمانهای اداری:

-کتاب رفتار سازمانی پیشرفته اثردکتر میرنقوی نشر محکامه چاپ چهارم

-کتاب رفتارسازمانی گریفین ترجمه دکتر معمارزاده

۳- استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی:

-کتاب برنامه ریزی استراتژیک مدیریت منابع انسانی تالیف دکترسیدجوادین


۴- تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی:
-کتاب تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی تألیف دکترحسن رنگریز


منابع آزمون جامع رشته مدیریت دولتی گرایش خط و مشی
(زمان برگزاری ازمون کتبی روزچهارشنبه مورخ ۸ /‏۰۹/‏۹۶‬ ساعت ۸/۳۰ صبح و ازمون شفاهی همان روز‬ ساعت ۱۴‬ می‌باشد.)

۱- نقد و برسی نظریه‌های سازمان و مدیریت:

-کتاب سازمان ومدیریت تألیف دکتر رضا نجف بیگی

-کتاب نظریه‌های سازمان ومدیریت تألیف دکتر سیدرضا جوادین جلد اول ودوم
۲- تحلیل رفتاری در سازمان‌های اداری:

-کتاب رفتار سازمانی پیشرفته اثردکترمیرنقوی نشر محکامه چاپ چهارم

-کتاب رفتارسازمانی گریفین ترجمه دکترمعمارزاده


۳- تئوری‌های خط ومشی گذاری عمومی: منبع

۴- مدیریت مسائل عمومی: منبع
منابع آزمون جامع ادبیات غنایی (زمان برگزاری آزمون کتبی پنج شنبه ۹/‏۹/‏۹۶ ساعت‬ ۳۰/‏۸‬ صبح وازمون شفاهی همان روز ساعت ۳۰/‏۱۳‬ برگزار می‌شود.)

۱- نظم عرفانی

۲- نظم غنایی

۳- نثر غنایی

۴- کلیات