کارکنان آموزش دانشکده

جهت تماس با کارکنان محترم آموزش دانشکده ابتدا با شماره های دانشگاه تماس بگیرید

شماره های تماس با دانشگاه: ۷-۰۸۶۴۲۴۳۳۳۴۳

نام و نام خانوادگی سمت داخلی خط مستقیم
آقای طاووسی

رییس اداره

آموزش

268 42433011
خانم حسنی

آموزش مقطع دکتری تخصصی

کلیه رشته هاوارشد حسابداری

254 42433034
آقای آمینون

آموزش رشته های کشاورزی

240  
خانم فدایی

آموزش کارشناسی مدیریت-روان شناسی

وکارشناسی ارشد حقوق

266 42433038
خانم صادقی

آموزش ارشد روانشناسی،زبان،مدیریت کلیه گرایشها

263 42433038
خانم قادری

آموزش مقطع

کاردانی و کارشناسی حسابداری

265 42433038
آقای صدری آموزش کارشناسی حقوق وتربیت بدنی 269  

خانم بابایی و

آقای حسنی

بایگانی آموزش 262