ریاست

 

ریاست دانشکده:


دکتر محمود حبیبی تبار

رشته تحصیلی : حقوق جزا و جرم شناسی

 

تلفن تماس: ۴۲۴۳۳۰۳۳ - ۰۸۶