ریاست

 

ریاست دانشکده:


دکتر امیرحسین محمد داوودی

رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی

 

تلفن تماس: ۴۲۴۳۳۰۳۳ - ۰۸۶