کارکنان اداره پژوهش دانشکده

 
نام و نام خانوادگی سمت خط مستقیم
ابراهیم حسینی مسئول پژوهش دانشکده ۰۸۶-۴۲۴۳۳۰۱۰
محسن رضائی کارشناس پژوهش ۰۸۶-۴۲۴۳۳۰۱۰