کارکنان اداره پژوهش دانشکده

 
نام و نام خانوادگی سمت خط مستقیم
بهزاد صناعی رییس اداره پژوهش دانشکده ۰۸۶-۴۲۴۳۳۰۱۰
علیرضا درستکار کارشناس پژوهش ۰۸۶-۴۲۴۳۳۰۱۰
شاهپور قنبری کارشناس پژوهش ۰۸۶-۴۲۴۳۰۱۰