امور مشمولین

 

برای کلیه دانشجویان مشمول پس از ثبت نام از طرف قسمت مشمولین دانشگاه درخواست معافیت تحصیلی خواهد شد

ونیازی به مراجعه حضوری نداردحداکثر مدت مجاز برای تحصیل طبق اخرین بخشنامه های نظام وظیفه به شرح ذیل می باشد
 

بخشنامه جدید امور مشمولین


ادامه تحصیل وافزایش سنوات دانشجو پس ازپایان مدت  تحصیل مجاز فوق نیاز به مجوز نظام وظیفه خواهد داشت