کارآموزی

مقررات اخذ درس کارآموزی

در ترمی که درس کارآموزی را انتخاب می نمائید مجاز به اخذ ۱۶ واحددرسی به همراه کارآموزی می باشید

دانشجویانی که معدل ترم قبل آنها ۱۶ باشد در رشته های فنی مجاز به اخذ ۱۸ واحددرسی به همراه واحد کارآموزی میباشند

دانشجویانی که معدل ترم قبل آنها ۱۷ باشد در رشته های کشاورزی مجاز به اخذ ۱۸ واحددرسی به همراه واحد کارآموزی می باشند

دانشجویان کاردانی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته جهت اخذ درس کارآموزی می بایست حداقل ۵۰ و احد درسی گذرانده باشند

دانشجویان کارشناسی پیوسته جهت اخذ درس کارآموزی می بایست حداقل ۱۰۰ واحد درسی گذرانده باشند

دانشجوی ترم آخر (دانشجویانی که با اخذ ۲۴ واحد درسی فارغ التحصیل می شوند مجاز به اخذ درس کارآموزی به همراه سایر دروس می باشند (مشروط به اینکه هیچ واحد درسی دیگری حتی به صورت معرفی به استاد برای ترم بعدی باقی نداشته باشد)

دروس قرآن و وصایا علاوه برسقف انتخاب واحد های مجاز می باشد
جهت دریافت فرمهای کارآموزی به سایت دانشگاه مراجعه نمائید