دانشجویان ممتاز

آئین نامه های آموزشی> شرایط دانشجوی ممتاز و رتبه اول و دوم

 

 

آئین نامه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتازمقطع کارشناسی پیوسته در کارشناسی ارشد ناپیوسته

معدل کل حداقل ۱۷ باشد

دانشجویانی که دارای دروس معادلسازی باشند مشمول این آئین نامه نمی گردند.

جزء ۱۰ درصد فارغ التحصیلان برتر ورودی خود باشد

از ماده ۴۷ (نیمسال جبرانی) استفاده نکرده باشد

حداکثر ظرف مدت هشت نیمسال فارغ التحصیل شده باشد

مرخصی تحصیلی با سنوات یا بدون سنوات در صورتیکه مجموع تعداد نیمسال های تحصیلی از هشت نیمسال تجاوز نکرده باشد جزء حداکثر مدت تحصیل محسوب می شود

آئین نامه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتازمقطع کاردانی درکارشناسی ناپیوسته

معدل کل حداقل ۱۸ باشد

دانشجویانی که دارای دروس معادلسازی باشند مشمول این آئین نامه نمی گردند.

جزء ۱۰ درصد فارغ التحصیلان برتر ورودی خود باشد

از ماده ۴۷ (نیمسال جبرانی) استفاده نکرده باشند

حداکثر ظرف مدت چهار نیمسال فارغ التحصیل شده باشند

مرخصی تحصیلی با سنوات یا بدون سنوات جزءحداکثرمدت تحصیل محسوب می شود

(دانشجویانی که دارای شرایط فوق می باشند می بایست دفترچه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز را در زمان ثبت نام آزمون تکمیل نمایند)

توجه:

فارغ التحصیلان واجد شرایط پذیرش بدون آزمون در هر سال تحصیلی تنها برای یکبار وفقط در همان دوره امکان استفاده از این امتیاز را خواهند داشت

فارغ التحصیلان رتبه اول ودوم کلیه مقاطع

فارغ التحصیل رتبه اول هر سال تحصیلی واحد دانشگاهی فردی است که در رشته تحصیلی مربوطه دارای بالاترین معدل کل در بین فارغ التحصیلان آن سال تحصیلی باشد.

برا ی تعیین فارغ التحصیلان رتبه اول ودوم هر سال، دانشجویانی که حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال فارغ التحصیل شده ومشمول شرایط تعیین شده ذیل باشندبا هم مقایسه می شوندواز میان فارغ التحصیلان هر رشته وگرایش هر سال، فردی که میانگین کل بالاتری را کسب کرده باشد به عنوان رتبه اول ونفر بعدی به عنوان رتبه دوم آن رشته ویا گرایش مشخص می گردد.

اسامی این دانشجویان از طرف آموزش طبق فرم ۱۱ در صورت تقاضای دانشجوبه مرکز آزمون اعلام می شودومرکز آزمون طی گزینش جداگانه اسمی پذیرفته شدگان واجد شرایط رابراساس ظرفیت محاسبه شده (۱۰% ظرفیت هررشته / شهر) وحد نصاب قبولی (۸۵% نمره آخرین فردقبولی عادی آن رشته / شهر) برای نیمسال دوم همان سال اعلام خواهدشد

به فارغ التحصیلان دارای شرایط فوق توصیه می شود با مراجعه به آموزش مربوطه تصویر فرم ۱۱ راجهت اطلاع دریافت نمایند.

شرایط:

فارغ التحصیل از طریق آزمون سراسری وارد دوره شده باشد

نبایدحداکثر مدت تحصیل دانشجو (کارشناسی پیوسته ۴ سال- کارشناسی ناپیوسته ۵/۲ سال - کاردانی پیوسته وناپیوسته ۲ سال- کارشناسی ارشد ۲ سال) تجاوز نماید.

در هیچیک ازنیمسالهای تحصیلی مشروط نشده باشند.

در صورتی که چند دانشجو شرایط مساوی داشته باشند فردی که مدت تحصیل وی حداقل یک نیمسال کوتاهتر است بعنوان رتبه اول محسوب خواهد شد.