مرکز مشاوره

برنامه هفتگی مشاوران مرکز مشاوه 

نیمسال اول 95-94

 

ایام هفته

نام استاد ( مشاور )

ساعت مشاوره

دوشنبه

آقای دکتر نامور (خانواده درمانگر،بالینی)

8-10 

 دوشنبه

خانم باقری(مشاوره پیش از ازدواج،بالینی) 

10-12 

 سه شنبه

خانم دکتر پاکدامن(مسایل روانشناختی،تربیتی) 

13-15 

 سه شنبه

خانم دکتر خاقانی(مشاوره فردی ،مددکاری اجتماعی) 

14/30-16 

سه شنبه 

آقای مسعودزاده(مشاوره دینی مذهبی،فردی) 

11-12 

 چهارشنبه

آقای دکتر نامور(خانواده درمانگر،بالینی) 

8-9/30 

چهارشنبه

آقای دکتر قیوم زاده(مشاوره حقوقی و مذهبی) 

10-12 

چهارشنبه

خانم دکتر خاقانی(مشاوره فردی،مددکاری اجتماعی) 

11-12 

 چهارشنبه

آقای دکتر حبیبی تبار(مشاوره ازدواج،روانشناسی دینی) 

13/30-15 

چهارشنبه 

آقای دکتر قاصدی(مشاوره خانواده و ازدواج) 

13-15 

 چهارشنبه

آقای دکترشاه نظری(مشاوره فردی و تحصیلی) 

 14-15/30

 پنجشنبه

خانم دکتر نیوشا(مسایل روانشناختی،اختلالات یادگیری) 

 8-9/30

 پنجشنبه

خانم دکتر فرقدانی (مشاوره فردی و خانواده)

8-9/30 

پنجشنبه 

خانم دکتر شاطریان(مشاوره تحصیلی،تربیتی) 

 14/30-16