معرفی به استاد

شرایط اخذ درس به صورت معرفی به استاد

ماده ۲۰ آیین نامه آموزشی

چنانچه دانشجو برای فراغت از تحصیل، تا حداکثر ۳ درس فقط نظری به ارزش حداکثر ۷و احد باقیمانده داشته باشد می تواند برای یکبار خارج از تقویم دانشگاهی به مسئول محترم آموزش مربوطه مراجعه تا پس از بررسی و تایید توسط مدیر محترم گروه نسبت به دریافت فرم معرفی به استاد اقدام نماید و درس یا دروس مزبور را در تاریخ پیشنهادی استاد مربوطه در همان نیمسال امتحان دهد.

شهریه دروس معرفی به استاد شامل نصف شهریه ثابت به اضافه شهریه متغیر هر درس خواهد بود.