اطلاعیه های آموزش

 

اطلاعیه شماره ۱: تکمیل مدارک پرونده تحصیلی دانشجویان کلیه دانشجویان که به صورت مشروط و با اخذ تعهد ثبت نام نموده اند موظف می باشند تا تاریخ های تعهد ذکر شده در تعهد نامه نسبت به رفع نواقص پرونده خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت کلیه عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو خواهد بود و دانشکده هیچ مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت و بر اساس ضوابط با ایشان رفتار خواهد شد.

اطلاعیه شماره ۲: سوالات آموزشی
دانشجویان محترم جهت سوالات آموزشی، آیین نامه ها و... فقط با کارشناسان مربوطه مشورت نمایند.

اطلاعیه شماره ۳: حذف پزشکی
ارایه گواهی معتبر پزشکی و درخواست مکتوب دانشجو حداکثر به مدت یکماه از تاریخ برگزاری امتحان


ا طلاعیه شماره ۴: تداخل امتحانی
ازکلیه دانشجویان اعم از واحد، مهمان و... تقاضا می شود در زمان انتخاب واحد دقت کامل داشته باشند که تداخل امتحانی نداشته باشند.

اطلاعیه شماره ۵: نحوه گذراندن دروس پیش نیاز
کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی موظف می باشند دروس پیش نیاز دوره را در نیمسال اول شروع به تحصیل اخذ و بگذرانند. در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد و دانشکده مسئولیتی نخواهد داشت. ضمناً تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترا بجز دروس پیش نیاز درس وصیت نامه امام را در صورت نگذراندن در مقاطع پایین تر باید اخذ و بگذرانند.