منابع آزمون جامع


منابع ازمون جامع نیمسال دوم 99-98
-تاریخ برگزاری ازمون کتبی (کلیه رشته ها): سه شنبه 99/5/7 ساعت 8صبح دانشگاه آ‍زاد اسلامی واحد ساوه

**دانشجویانی که متقاضی شرکت در بخش کتبی جامع در شهر محل سکونت خود می باشند حداکثر تاتاریخ 99/4/25نسبت به ثبت درخواست از طریق سایت azmoon99.iau.ac.irاقدام نمایند. 

 

تاریخ برگزاری ازمون شفاهی: (کلیه رشته ها) 

چهارشنبه 99/5/8 ساعت 9 صبح در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه بصورت حضوری

 

 

 

*منابع ازمون جامع رشته روانشناسی عمومی

*منابع آزمون جامع رشته سنجش واندازه گیری

*منابع آزمون جامع رشته مدیریت دولتی-منابع انسانی

*منابع ازمون جامع رشته مدیریت دولتی-خط مشی

منابع ازمون جامع رشته مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی

منابع آزمون جامع رشته مدیریت صنعتی

*منابع آزمون جامع رشته زبان وادبیات فارسی

*منابع ازمون جامع رشته زبان وادبیات فارسی-ادبیات غنایی

منابع ازمون جامع رشته حقوق کیفری وجرم شناسی

منابع آزمون جامع رشته حقوق خصوصی