حضور مدیرگروه

برنامه حضور مدیران گروه نیمسال تابستان 400-99

نام و نام خانوادگی گروه روزحضور ساعات حضور
دکتر محمدداودی  مدیریت  یکشنبه وچهارشنبه

 

8-14

 

دکتررقیه طالبی حسابداری سه شنبه وچهارشنبه

9-14

دکتر فاطمه شاطریان

 

روانشناسی 

 

سه شنبه وچهارشنبه  

9-14

 

دکتر فهیمی ادبیات فارسی چهارشنبه

9-14

 

دکتر قیوم زاده

حقوق

چهارشنبه

8-14

 

دکتر ایزدی

تربیت بدنی  چهارشنبه

9-14

دکتر یوسفی راد کشاورزی یکشنبه ودوشنبه

 

9-14

 

دکتر نوراللهی

 

معارف اسلامی یکشنبه

8-14